מחיקת נקודות תעבורה – שיטת הנקודות

אם אתם שואלים את עצמכם, מתי הנקודות של משרד הרישוי נמחקות, או מה צריך לעשות בכדי שהנקודות ימחקו; להלן הסבר מפורט איך ומתי נמחקות הנקודות ומה החובות מוטלות על הנהגים בכדי שרישיונם לא יילקח.

במדינת ישראל המעקב אחר העבירות של הנהגים מלבד העונש שמוטל כגון: קנסות, פסילת הרישיון ע"י בית המשפט, נצברות נקודות לחובת הנהג וזאת בהתאם לחומרת העבירה.

שיטת הניקוד: (מהקל לקשה)

חשוב להדגיש שבכדי שהנקודות ימחקו על הנהג לא לבצע עבירה כפי שיפורט להלן ובנוסף חובה לבצע את האמצעי תיקון שהוא מתבקש לעבור, במידה ולא יבצע זאת הנהג הנקודות לא ימחקו!

  • ככל נקודות משרד הרישוי יהיו תקפות למשך 2 שנים מיום ביצוע העבירה- קרי כאשר לא בוצע עבירה במשך שנתיים מיום העבירה האחרון ימחקו סך הנקודות הרשומות לחובת הנהג.
  • כאשר נהג צבר לחובתו 22 נקודות או יותר במהלך השנתיים הנקודות יהיו תקפות למשך 4 שנים- ולכן בכדי שלנהג זה ימחקו הנקודות עליו לא לבצע עבירה במשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה וזאת בכדי שסך כל הנקודות ימחקו (כמובן לא לשכוח שעל הנהג לבצע אמצעי תיקון).
  • צבירת 36 נקודות ומעלה- נהג אשר צבר לחובתו 36 נקודות או יותר יקבל ממשרד הרישוי זימון להפקדת רישיונו ל-3 חודשים, ובנוסף עליו לבצע מבחן עיוני (תאוריה).

החמרה נוספת על הנהגים 72 נקודות:

לאחרונה התקבל תיקון אשר מחמיר עם נהגים אשר צברו 72 נקודות ויותר אשר קובע כי נהגים אלו יפסלו לתקופה של 9 חודשים ורק לאחר שיעמדו בבדיקות רפואיות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובנוסף ידרשו לעבור מבחן מעשי ומבחן עיוני (תאוריה+ "טסט").

עוד קובעת התקנה כי נהג שיצבור פעמיים 36 נקודות (יגיע ל-72 נקודות) במשך 6 שנים מאז העבירה האחרונה אף הוא יכנס בגדר התיקון ויישלל רישיונו לתקופה של 9 חודשים ורק לאחר שיעמדו בבדיקות רפואיות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובנוסף ידרשו לעבור מבחן מעשי ומבחן עיוני (תאוריה+ "טסט").

יצוין כי נהג שצבר 36 נקודות ושמר על עבר תעבורתי נקי במשך 4 שנים ימחקו הנקודות לחובות.

להלן טבלת אמצעי התיקון אשר נדרש נהג לעבור בכדי שהנקודות שצבר ימחקו:

מספר הנקודות אמצעי התיקון הנדרש

12-22 נקו' קורס נהיגה נכונה בסיסי ובסופו מבחן (12 שעות לימוד)

24-34 קורס נהיגה מתקדם (ייעודי) ובסופו מבחן (12 שעות לימוד)

36 ומעלה פסילת רישיון נהיגה ל-3 חודשים + מבחן עיוני

36 (פעם שניה תוך 6 שנים) או 72 נקודות בתנאים המפורטים לעיל פסילת רישיון נהיגה ל-9 חודשים + בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים + מבחן עיוני + מבחן מעשי

שיטת הניקוד תקנות/פקודה:

שיטת הניקוד מפורטת בסעיף 69 א' לפקודת התעבורה ובחלק ז' לתקנות התעבורה.

חלק ז': שיטת הניקוד בעבירות תעבורה היא על פי החוק 

544. הורשע בעל רישיון נהיגה (להלן בחלק זה – נהג) בעבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השישית, יחויב בנקודות כמספר שנקבע בה לצד אותה עבירה שבה הורשע (בחלק זה – נקודות).

545. (א) רשות הרישוי תנהל לגבי כל נהג במאגר מידע ממוחשב, מרשם של הרשעות בעבירות תעבורה (להלן – מרשם עבירות), בהתאם למידע שהתקבל לפי סעיף 10 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.
(ב) רשות הרישוי תרשום נקודות במרשם העבירות, ואולם על אף האמור בתקנה זו, לא תרשום רשות הרישוי נקודות בשל הרשעות בעבירות שהמידע לגביהן התקבל 12 חודשים או יותר ממועד ההרשעה.
(ג) הודיעה המשטרה לרשות הרישוי כי בוטלה הרשעתו של נהג, תמחוק רשות הרישוי את ההרשעה בשל אותה עבירה שנרשמה במרשם העבירות.
(ג1) הודיעה המשטרה לרשות הרישוי כי נהג ערער על הרשעתו, לא תביא רשות הרישוי בחשבון את הנקודות בשל העבירה האמורה, עד למתן פסק דין סופי.
(ד) שינוי או סטיה בתיאורה של עבירה כאמור בתוספת השישית לא יפגעו ברישום הנקודות לחובתו של הנהג שעבר את העבירה.

546. (א) הורשע נהג בכמה עבירות שנכללו בכתב אישום אחד, יירשמו לו במרשם העבירות הנקודות בשל העבירה שבה הורשע אשר לה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר.
(ב) (בוטלה).

547. (א) רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם שחל שינוי במספר הנקודות הרשומות לחובתו; לעניין זה, "נקודות תקפות" – נקודות שטרם חלפה מיום ביצוע העבירה שבשלה נרשמו, התקופה האמורה בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי העניין, או שטרם בוצעו כל אמצעי התיקון שהטילה רשות הרישוי בשלהן, אם הטילה (להלן בחלק זה – נקודות תקפות).
(ב) נקודות יהיו תקפות במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), אם הצטברו לחובתו של נהג 22 נקודות או יותר בתוך פחות משנתיים, הנקודות יהיו תקפות למשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה.
(ג1) מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מניין התקופות כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג).
(ד) (בוטלה).
(ה) חדלו נקודות מלהיות נקודות תקפות, ולאחר מכן נרשמו לחובתו של נהג נקודות בשל עבירה שבוצעה בתוך התקופה האמורה בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי העניין, יראו את כל הנקודות האמורות כנקודות תקפות ויחולו עליהן הוראות תקנות משנה (ב) ו-(ג), לפי העניין.

548. אמצעי התיקון כאמור בתקנה 547(א) הם אלה, כולם או מקצתם:
(1) קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם;
(2) מבחן עיוני בנהיגה;
(3) מבחן מעשי בנהיגה;
(4) פסילתו של נהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי;
(5) בדיקות רפואיות.

549. (א) נהג שלחובתו רשומות 12 עד 22 נקודות תקפות יחויב לקבל הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן.

(ב) נהג שלחובתו רשומות 24 עד 34 נקודות תקפות יחויב לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן.
(ב1) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לא יחויב נהג בהדרכה כאמור בהן בטרם חלפה שנה לפחות מיום שחויב באותה הדרכה, לפי העניין, בשל נקודות שנרשמו לחובתו קודם לכן.
(ג) נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית, לפי תקנה 205 המתאימה לדרגת רישיונות ורשאי הוא להיבחן גם בתקופה שבה פסול רישיונו לפי תקנת משנה זו.
(ד) נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה לפי תקנת משנה (ג), ורשומות לחובתו 36 נקודות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210.
(ה) אמצעי תיקון שהוטלו על נהג לפי תקנה זו, יהיו מצטברים, ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי.
(ו) נקודות שבשלהן הוטל אמצעי תיקון מסוים, לא יוטל בשלהן אותו אמצעי תיקון פעם נוספת, למעט מבחן עיוני בנהיגה.

550. (א) צבר הנהג נקודות במספר המחייב אמצעי תיקון כאמור בתקנה 549, תודיע לו על כך רשות הרישוי וההודעה תכלול פרטים בדבר אופן ביצועו; היה אמצעי התיקון פסילת רישיון, תפרט בהודעה את מועד תחילת פסילת הרישיון ואת החובה להפקידו; ההודעה תישלח לנהג בדואר רשום, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה, או תימסר אישית לידיו.
(ב) הודעה על אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) ו-(ב) שנשלחה כאמור בתקנת משנה (א), יראו אותה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.
(ג) נמסרה אישית לידיו של הנהג הודעה על פסילת רישיונו לפי תקנה 549, שלא באמצעות דואר רשום, יראו אותו כמי שיודע על הפסילה ומועד תחילתה יהיה 30 ימים מיום מסירת ההודעה.
551. (א) נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנה 549 על פי הפרטים שמסרה בהודעה לפי תקנה 550(א), אלא אם כן נתן לרשות הרישוי, בהודעה מראש, סיבה סבירה לאי יכולתו לבצעם כאמור.
(א1) נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) או (ב) ונעדר מעל 20% משעות הלימוד בקורס, או נכשל שלוש פעמים במבחן שבסופו, יראו אותו כמי שלא ביצע את אמצעי התיקון.
(ב) נהג שהוטלו עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום שהודעה לו לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו; פנה נהג כאמור – יידחה ביצוע אמצעי התיקון.
(ג) לאחר שנתנה לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו, תיתן רשות הרישוי את החלטתה לעניין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג; החליטה הרשות כי אמצעי התיקון יהיה פסילה, תודיע לו על המועד שבו תחל.
(ג1) הטילה רשות הרישוי על נהג אמצעי תיקון שהוא פסילה, היא תתחיל מיום שקבעה רשות הרישוי בהודעה לנהג לפי תקנה 550(א) או 551(ג), לפי העניין, ובחישוב תקופתה לא תובא במניין התקופה שחלפה עד שהפקיד את רישיונו.
(ד) על אף האמור בתקנה 549, רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים, מטעמים מיוחדים שתרשום בהחלטתה, להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום אמצעי התיקון שנקבע בתקנה זו או להוסיף עליהם; החליטה הרשות להוסיף אמצעי תיקון, יחול האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) על ההחלטה האמורה.
(ה) חלפו שישה חודשים מיום שהודעה לנהג לפי תקנה 550 על אמצעי התיקון או מיום שהודעה לו החלטתה של רשות הרישוי לפי תקנת משנה (ד), לפי המאוחר, והנהג לא ביצעם, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג בהודעה שתינתן בדרך האמורה בתקנה 550(א) והוראות תקנה 550(ב) יחולו עליה; נהג שקיבל הודעה על התליה כאמור, יפקיד את רישיונו בידי רשות הרישוי בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה, והוא יחודש לאחר שיבוצעו אמצעי התיקון שהוטלו עליו, בכפוף להוראות תקנות אלה.

מחיקת נקודות תעבורה – שיטת הנקודות
1 (20%) 1 vote